(ဆုံးမစာ)

မကောင်းမှုရှောင်၊ ကောင်းမှုဆောင်၊ ဖြူအောင်စိတ်ကိုထား၊
ဘုရားတိုင်းသာ၊ ဟောခဲ့တာ၊ သုံးဖြာ ဤစကား၊
ခုလည်းချမ်းသာ၊ နောင်ချမ်းသာ၊ ကျင့်ပါ ဤတရား။