(သီဟဂတိပုတီးစိပ်နည်း)

သီဟဂတိပုတီးစိပ်နည်းဆိုသည်မှာ
ဂုဏ်တော်တစ်ပါးစီတိုး၍တိုး၍ စိပ်သည်။ဂုဏ်တော်တစ်ပါးတိုးတိုင်းတိုးတို်င်း
အစသို့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက် ပြန်ဆင်း၍ စိပ်နည်းဖြစ်သည်။
စိပ်နည်းပုံစံမှာ-
(၁)သောဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ။

(၂)သောဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ၊သောဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒေ္ဓါ။
သောဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒေ္ဓါ၊သောဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ။

(၃)အ၊သံ၊၀ိ
၀ိ၊သံ၊အ

(၄)အ၊သံ၊၀ိ၊သု
သု၊၀ိ၊သံ၊အ

(၅)အ၊သံ၊၀ိ၊သု၊လော
လော၊သု၊၀ိ၊သံ၊အ

စသည်ဖြင့် ဂုဏ်တော်၉ပါးလုံးကို ထိုကဲ့သို့ စီစဉ်၍ စိပ်ပါ။