(မူလမူလီပုတီးစိပ်နည်း)

ဂုဏ်တော်တစ်ပါးကိုမူလထား၍ ကျန်ဂုဏ်တော်၈ပါးကိုမူလီသတ်မှတ်၍ စိပ်နည်းဖြစ်သည်။
မူလီသွပ်သောအခါ မူလထားသောဂုဏ်တော်ကို ကျော်ပြီးချန်ခဲ့ရသည်။
စိပ်နည်းပုံစံမှာ--
(၁)အရဟံမူ=သောဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ၊သမ္မာသမ္ဗုဒေ္ဓါ၊
သု၊လော၊အ၊သ၊ဗု၊ဘ

(၂)သမ္မာသမ္ဗုဒေ္ဓါမူ=သောဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒေ္ဓါ၊သောဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ၊
၀ိ၊သု၊လော၊အ၊သ၊ဗု၊ဘ

စသည်ဖြင့် ဂုဏ်တော်၉ပါးလုံးကို ထိုကဲ့သို့စီစဉ်လျှက် စိပ်ပါ။