(၀ဇီရပါကာရပုတီးစိပ်နည်း)

သောဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ
အရဟံ ၀တ သောဘဂဝါ
အရဟန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ
အရဟန္တံ သိရသာ နမာမိ
ပဌမော ၀ဇိရပါကာရော
သောဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ။

(အရဟံနေရာတွင် ကျန်ဂုဏ်တော်များကို အစားထိုးပါ။)
(ပဌမောနေရာတွင် =ဒုတိယော၊တတိယော၊စတုတေ္ထာ၊
ပဥ္စမော၊ဆဌမော၊သတ္တမော၊အဌမော၊နဝမော ဟုအစားထိုးပါ။)

ဂုဏ်တော်၉ပါးလုံးကို ထိုကဲ့သို့စီစဉ်လျှက်စိပ်ပါ။