(အနုလုံ၊ပဋိလုံပုတီးစိပ်နည်း)

အစမှအဆုံး အဆုံးမှအစ ပုတီးစိပ်နည်းကို အနုလုံ၊ပဋိလုံ ပုတီးစိပ်နည်းဟုခေါ်သည်။

သောဘဂဝါ ဣတိပိ အရဟံ
သောဘဂဝါ ဣတိပိ သမ္မာသမ္ဗုဒေ္ဓါ
သောဘဂဝါ ဣတိပိ ၀ိဇ္ဇာစရဏ သမ္ပနေ္နာ
သောဘဂဝါ ဣတိပိ သုဂတော
သောဘဂဝါ ဣတိပိ လောကဝိဒူ
သောဘဂဝါ ဣတိပိ အနုတ္တရောပုရိသ ဓမ္မသာရထိ
သောဘဂဝါ ဣတိပိ သတ္တာဒေဝ မနုဿာနံ
သောဘဂဝါ ဣတိပိ ဗုဒေ္ဓါ
သောဘဂဝါ ဣတိပိ ဘဂဝါ

(၎င်းအစီစဉ်အတိုင်းကို အစမှအဆုံး အနုလုံနှင့် အဆုံးမှအစ ပဋိလုံ စိပ်ပါ။)