(ရှင်အရဟံပုတီးစိပ်နည်း)

ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊နာမရူပံ အနိစ္စံ၊ဒုက္ခံ၊အနတ္တာ။
ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊နာမရူပံ အနိစ္စံ၊ဒုက္ခံ၊အနတ္တာ။
သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊နာမရူပံ အနိစ္စံ၊ဒုက္ခံ၊အနတ္တာ။

ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊သံဃံ သရဏံဂစ္ဆာမိ၊
နာမရူပံ အနိစ္စံ၊ဒုက္ခံ၊အနတ္တာ။

အနန္တံ ဗလဝံ ဗုဒ္ဓံ၊ အနန္တံ ဂေါစရံ ဓမ္မံ၊
အနန္တံ အရိယံ သံဃံ၊အနန္တံ ဗေါဓိ မုတ္တမံ။

(၎င်းဂါထာဖြင့် စိပ်နည်းသည် ရှင်အရဟံပုတီးစိပ်နည်း ဖြစ်ပေသည်။)