(အောက်ပါအကြောင်း(၄)ပါးဖြင့်မကောင်းမှုကိုမပြုအပ်)

(က) ဆန္ဒာဂတိ=ချစ်သဖြင့်မလိုက်အပ်။
(ခ) ဒေါသာဂတိ=မုန်းသဖြင့်မလိုက်အပ်။
(ဂ) ဘယာဂတိ=ကြောက်သဖြင့်မလိုက်အပ်။
(ဃ) မောဟာဂတိ=မသိသဖြင့်မလိုက်အပ်။
(ဂတိလေးပါး)