(ပါရမီဆယ်ပါး)

(၁) ဒါနပါရမီ
(၂) သီလပါရမီ
(၃) ပညာပါရမီ
(၄) သစ္စာပါရမီ
(၅) ၀ီရိယပါရမီ
(၆) အဓိဌာန်ပါရမီ
(၇) ခန္တီပါရမီ
(၈) နေက္ခမ္မပါရမီ
(၉) မေတ္တာပါရမီ
(၁၀) ဥပေက္ခာပါရမီ