(စိတ်ကောင်းနှင့်ယှဉ်)

အများအကိျုး၊ရွက်သယ်ပိုးက
ခနိုးခနဲ့၊ဆိုက့ဲရဲ့လည်း
မမဲ့စကောင်း၊ကိုယ့်လမ်းကြောင်းကို
စိတ်ကောင်းနှင့်ယှဉ်ရှေးရှုနှင့်လော့။
(ရွှေဟင်္ဟာဆရာတော်ဘုရားကြီး)