(ဗုဒ္ဓ၏ကြည့်ခြင်းငါးပါး)

(၁) ကာလ = ဘုရားဖြစ်ရာအချိန်ကာလ
(၂) ဒီပ = ဘုရားဖြစ်ရာကျွန်းအရပ်
(၃) ဒေသ = ဘုရားဖြစ်ရာအရပ်ဒေသ
(၄) ကုလ = ဘုရားဖြစ်ရာအမိျုးအနွယ်
(၅) မာတုအာယုပရိစေ္ဆဒ = ဘုရားအလောင်းမယ်တော်ဖြစ်မည့်သူဧ။်သက်တမ်းအပိုင်းအခြား။
(ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတစ်ယောက်စာအုပ်မှ)