(သာသနာထွန်းကားခိုက်တွင်)

ယခုခါမူ၊လူလည်းဖြစ်လာ
သာသနာထွန်းခိုက်၊အမြိုက်တရား
ဟောကြားမည့်သူ၊လူလည်းမရှား
သို့ပါလျှက်သားနှင့်မူ။ ။
အမိုက်တကာ့ဗိုလ်မင်း၊
အဖျင်းတကာ့ဗိုလ်ချုပ်၊
အပါယ်လေးလီ၊မြစ်နဒီတွင်၊
ပလုံစီမြုပ်လို့လူယုတ်ကြီးတြွေဖစ်ချိမ့်မည်။ ။

(စလေဦးပုည)