(ရယ်ခြင်း(၆)မျိုး)

သူမြတ် = မျက်စိပွင့်ရုံ၊သွားပေါ်ရုံ ရယ်သည်။
သူလတ် = အသံညှင်းရုံ၊ဦးခေါင်းလှုပ်ရုံ ရယ်သည်။
သူယုတ် = မျက်ရည်ထွက်အောင်သော်လည်းကောင်း၊
ကိုယ်ကိုပစ်လွှဲ၍သော်လည်းကောင်းရယ်သည်။