(ပထမဖယောင်းတိုင်မီး နှင့် ဒုတိယဖယောင်းတိုင်မီး)

ပထမဖယောင်းတိုင် မီးမငြိမ်းမီ ဒုတိယ ဖယောင်းတိုင်ကို မီးကူးထားသည်။
ခဏကြာတော့ ပထမ ဖယောင်းတိုင် မီးငြိမ်းသွားသည်။
သို့သော် ဒုတိယ ဖယောင်းတိုင်မီးမှာ ဆက်လက်၍ လင်းနေသည်။
ကျန်နေသော ဒုတိယ ဖယာင်းတိုင်မီးမှာ ပထမ ဖယောင်းတိုင်မီးမဟုတ်ပါ။
ပထမ ဖယောင်းတိုင်မီး မရှိဘဲ ဒုတိယ ဖယောင်းတိုင်မီး ဖြစ်မလာနိုင်ပါ။
ဒုတိယ ဖယောင်းတိုင်မီး နှင့် ပထမ ဖယောင်းတိုင်မီးသည် အကြောင်းတရားမကင်းပါ။