(ရှင်မဟာရဌသာရဆုံးမစာ- ၂)

မှတ်ဖွယ်မှတ်ရာ၊ ထိုထိုစာကို
ရှာ၍မပျက်၊အိမ်တွင်ဖတ်
ဖတ်ပြန်သော်ကား၊ ဖတ်ဖန်များက
သားမယားပင်၊ သိမြင်ကင်းကွာ
မလိမ္မာလည်း၊ စာပေစကား
နေ့တိုင်းကြားက
ထူးခြားလိမ္မာ ရှိသည်သာတည်း။

(ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရဆုံးမစာ)